Norsk Farmasihistorisk Selskap

Farmasihistorie fagwiki
(Omdirigert fra Norsk farmasihistorie)
Hopp til: navigasjon, søk
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap ved den formelle stiftelsen 28. oktober 1994. Fra venstre Knut-Erik Christensen, Aslaug Gombos, Aril Otto Pedersen og Kjell Backe-Hansen
Foto: Margareta Härrdelius
Styret ved 25-års jubileet 2019
Foto: Nina Aldin Thune

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) formellt stiftet ved den første generalforsamling 28. oktober 1994. Selskapet har vært en seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap med eget styre, medlemskap og økonomi.

Formålet er:

  • Å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet, og spesielt norsk farmasihistorie
  • Å fremme studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
  • Å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Medlemskap i NFHS er åpent for alle interesserte, enten som individuelle medlemmer eller som institusjoner, bedrifter og lignende.

NFHS utgir Cygnus som er et farmasihistorisk tidsskrift. Norsk Farmasihistorisk Selskap er medlem av Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap. Nye statutter for selskapet ble vedtatt på generalforsamlingen 23 april 2010.

Historie

Det første nummeret av Cygnus

Etter en interimsperiode på ett år ble selskapet formellt stiftet i 1994. Den første lederen var Aslaug Gombos. med seg i styret haddee hun Kjell Backe-Hansen, Aril Otto Pedersen og Knut-Erik Christensen.

Norsk Farmasihistorisk Selskap har en forhistorie fra 1950-årene. Da tok professor Axel Jemstad et første initiativ til en farmasihistorisk forening uten at det den gang førte frem. Senere ble ideen diskutert flere ganger men det ble med diskusjonene. Muligens var årsaken en viss skepsis til mulig oppslutning om et farmasihistorisk selskap. I Norge var den farmasihistoriske interessen antakelig knyttet til byggingen av Norsk Farmasihistorisk Museum. Museet ble besøkt av deltakere på Det internasjonale Farmasihistoriske Selskap s kongress i 1987. Da selskapet ble stiftet tenkte en at museene tok vare på de historiske gjenstandene, mens den skriftlige og muntlige presentasjonen hører hjemme i et farmasihistorisk selskap.

Selskapet stiftes

En selvbestaltet gruppe bestående av Magne Moe, Yngve Torud, Aril Otto Pedersen og Aslaug Gombos tok initiativ og gjennom tidsskriftene ble det invitert til et stiftelsesmøte ved Farmasidagene i Oslo 22 oktober 1993. Omkring tretti personer møtte frem og de valgte et interrimstyre som fikk i oppdrag å utarbeide statutter for selskapet samt å forberede generalforsamling for en formell stiftelse av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Til interrimstyret ble valgt
  • Aslaug Gombos leder
  • Knut-Erik Christensen sekretær
  • Aril Otto Pedersen kasserer
  • Kjell Backe-Hansen styremedlem

Arbeid den første tiden

Verving NFHS.jpg

En ønsket en form for organisatorisk tilknytning til Norsk Farmaceutisk Selskap da dette selskapet hvert år har Farmasidagene som er den største årlige samlingen av farmasøyter i Norge. En mente at Farmasidagene var det mest naturlige stedet for muntlig presentasjon av farmasihistoriske emner. Statuttene gav også åpning for tilslutning til Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap

Interimstyret arbeidet også med å få istand en farmasihistorisk seksjon ved Farmasidagene høsten 1994. det ble et invitert innledningsforedrag og fire frie påmeldte foredrag.

I tilknytning til Farmasidagene ble det fredag 28. oktober 1994 holdt formell generalforsamling der statuttforslaget ble kjent og interimstyret ble valgt som selskapets første styre.

Norsk Farmasihistorisk Selskap hadde ved stiftelsen 40 oridinære medlemmer.

Selskapet var opptatt av å skape tradisjon og kontinuitet. Dette ble gjort ved å holde farmasihistoriske seksjoner ved Farmasidagene. En ønsket også at medlemmer skulle delta og holde foredrag eller lage postere til FIPs farmasihistoriske seksjoner og til Det internasjonale Farmasihistoriske Selskaps kongresser,

Faglig tilknytning

Det ble arbeidet med å få organisert Norsk Farmasihistoriisk Selskap som en seksjon i Norsk Farmaceutisk Selskap. Da NFS hadde hatt en revisjon av sine lover og dette ble mulig, søkte NFS om å bli tatt opp og godkjent som en seksjon i 1996. Dette ble behandlet på NFHS´s generalforsamling i 1997, selskapet ble en faglig seksjon med plass på de årlige Farmasidagene. Samarbeidet varte til midten av 2000-tallet. Siden da har Norsk Farmasihistorisk Selskap avsluttet samarbeidet og har egne fagmøter.

Farmasihistorisk fagmiljø

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap i 2015
Foto: Nina Aldin Thune
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap i 2016
Foto: Nina Aldin Thune

En ønsket at det skulle etableres et farmasihistorisk fagmiljø i Norge og mente at dette var svært viktig. Et av tiltakene som ble drøftet var regemessige studie- og diskusjonsmøter. Med organiseringen av et farmasihistorisk bibliotek ved Norsk Folkemuseum ville en få tilgang til kildemateriale som burde kunne være inspirasjonskilde og utgangspunkt for egne studier med tanke på å lære av fortiden. I samarbeid med Norsk Folkemuseum ble det arbeidet med katalogisering av bok- og tidsskriftsamlingen ved museet slik at litteratursamlingen kunne inngå som en del av informasjonen i databasen ved Folkemuseet.

En ønsket åpne medlemsmøter med inviterte foredragsholdere, men også en bred aktivitet blant medlemmene som en forutsetning for videre fremgang.

Internasjonalt arbeid

Da Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap åpnet for at nasjonale selskaper kunne bli medlemmer , ble NFHS meldt inn og ble medlem i 1999. Yngve Torud var da president i selskapet. Medlemmer av historieselskapet har holdt en rekke innlegg på internasjonale kongresser, og noen har vært medlem i Det Internasjonale Farmasihistoriske Akademi.

Cygnus

Styret så det også som sin oppgave å finne en høvelig form for skriftlig publikasjonsvirksomhet Dette ble til tidskriftet Cygnus som utkom for første gang i oktober 1997. Emner som ble nevnt var legemiddelhistorie, apotekhistorie og organisasjonshistorie som kunne sammenfattes i begrepet farmasihistorie. Fra 2012 er NFSH ansvarlig utgiver av Cygnus hefte.

Bakgrunn for tidsskriftet

I mai 1996 mottok styrets leder en henvendelse fra Tor Waaler på vegne av styret i Norsk Farmasihistorisk Museum om et mulig samarbeide om farmasihistorisk publiseringsvirksomhet. Det ble oppnevnt et utvalg som foreslo at museet og historieselskapet sammen skulle utgi en Norsk farmasihistorisk skriftserie med minst et hefte i året. Som navn ble foreslått Cygnus – det latinske ordet for svane. Dette fordi svanen kan knytts til norges eldste apotek Svaneapoteket i Bergen og til det eldste apoteket i en rekke norske byer.

Andre oppgaver

I 2006 begynte styret å samle opplysninger om farmasøytiske samlinger forskjellige steder i landet. Styret ønsket også å komme med forslag til felles utflukter for medlemmene. I 2011 ønsket en å videreføre dette arbeidet, men i 2012 ble prosjektet stilt noe i bero.

Medlemmer

Styremedlemmer og Æresmedlemmer 2019
Foto: Nina Aldin Thune

Ved stiftelsen hadde historieselskapet 40 medlemmer. De første årene steg dette til ca 70. I 2000 gjennomførte styret en rekrutteringskampanje og dette førte til en firedobling av medlemstallet. på slutten av 2000 var det 244. I september 2004 var tallet 257. Medlemstallet har holdt seg i overkant av 200, men er synkende. I 2019 var det 193 medlemmer.

Æresmedlemmer

Mathis Gundersveen, Yngve Torud post mortem, Aslaug Gombos, Gunvor Solheim

 
Ledere i selskapet

Litteratur

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Norsk Farmasihistorisk Selskap.