Kulturminnewiki

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 ønsker Hordaland fylkeskommune å sette fokus på arbeidet som gjøres innen det frivillige kulturminnevernet i Hordaland. Dette vil en gjøre ved å opprette en kulturminnewiki. Dette skal være en web.2 løsning (bruk av wiki-programvare) som vil inkludere miljøene rundt det frivillige kulturminnevernet.

I Norge finnes en rekke samlinger som er opprettet av personer med kunnskap og interesse for sine fagfelt. Noen eksempler på private samlinger i Hordaland er samlet i Teknikk og industri i Bergen. Utgangspunktet for den nye wikien vil være å gi personene bak disse samlingene er sted å formidle sin kunnskap om gjenstander og bruken av disse. Ønsket er en stor grad av brukermedvirkning og å samle kunnskap som kan brukes og formidles videre.

Formål

Kulturminnewikien skal være et virkemiddel som motvirker et kollektivt hukomelsestap. Formålet med wikien er å opprette en felles infrastruktur og plattform for å dokumentere og formidle alle kulturminner, også de som forvaltes av det frivillige kulturminnevernet som ikke omfattes av faste, offentlige støtteordninger. Kulturminnewikien skal være en publiseringskanal for originalforskning på kulturminner i Norge og en fagspesifikk encyklopedi - et kulturarvleksikon som dokumenterer kulturminner på internett.

Hovedstruktur

Artiklene på fagwikien skal både ta for seg fagområdet generelt og omtale individuelle kulturminner, kulturminnemiljø eller kulturlandskap. Disse skal gis en faglig holdbar behandling, inklusiv innhold av originalforskning og danne grunnlag for artikler på Wikipedia (fagwikien vil da fungere som referanse for artikkelen på Wikipedia). Det er ønskelig at en publiserer mest mulig originalt arkivmateriale i fagwikien.

Samarbeidende wikier

Det finnes wikiløsninger på Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com og det vil være naturlig å ha et tett samarbeid mellom disse og en ny wiki. Den nye wikien vil ha et kuturminnevernperspektiv ikke et lokalhistorisk perspektiv. En vil fokusere på kulturminner av alle slag, deres bruk og historiene rundt dem.

Relasjon til Wikipedia

Det er ønskelig at wikien skal kunne brukes til opplysninger som ikke er dokumentert i skriftlige eller andre kilder. Wikipedia åpner ikke for original forskning, men forlanger referanser. I dette tilfellet vil gjenstandsmaterialet og den kunnskapen som finnes blant dem som har tatt vare på dem være kilder. Wikien vil derfor kunne bli en kilde til andre publiseringsløsninger. Det er også ønskelig at dette blir en fagwiki som behandler stoff ut fra et kulturminne - og kulturminnevern perspektiv. Wikien må finne sin egen form og profil som skiller seg fra Wikipedia.

Wikipedia vil kunne bruke stoff som kilde til egne artikler og eventuelt lenke til fagwikien.

Andre satsinger/Primus

«Primus er et system for forvaltning av museumssamlinger ("collection management"), og håndterer ulike museumsobjekter i samme system. Primus forholder seg til ABM-Utviklings feltkatalog fra 2002.»[1]

Forholdet til Primus og satsingen på registrering av gjenstandsmateriale må avklares. En løsning kan være å skrive artikler om gjenstandene i wikien og ha lenking til registreringen på Primus.

Kilder

Gjenstandsmateriale og historiene rundt disse vil være et vesentlig kildemateriale. I tillegg er det ønskelig at en oppgir trykte kilder der dette finnes og nettsider om disse er av en faglig forsvarlig kvalitet.

Lisens

I utgangspunketet kan det være ønskelig å bruke Creativ Commons by-nc-sa 3.0 lisens som ikke tillater kommersiell bruk. Denne lisensen er den beste formidlingslisensen da den gir adgang til all bruk av materiale for lærere, studenter etc. Den forutsetter og kreditering. Mye tyder på at museumsinstitusjoner ønsker en stor grad av formidling, men ikke at noen skal kunne tjene penger på materiale.

Alle vilkårene i lisensen kan frafalles, dersom rettighetshaveren gir tillatelse. Det bør utarbeides retningslinjer for slike tillatelser slik at om noen ønsker å bruke bilder og annet materiale kommersielt f. eks. i lærebøker så kan det være mulig å gi tillatelse til dette. Wikipedia vil kunne bruke fagwikien som en kilde, men ikke direkte kopiere innholdet.

Tidligere forsøk

For en tid tilbake var det møter med ABM-utvikling, Webservere for prosjekter på norsk, om å finne en løsning for server for Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com og eventuelle andre prosjekter. En kunne spore interesse, men noe konkret er ikke kommet ut av dette.

Wikiteknologi brukt av andre

Sogn og Fjordane fylkesleksikon har tatt i bruk en wikiløsning som kan tjene som et eksempel for hvordan dette kan brukes.

Brukere

Fagwikien skal være tilgjengelig for alle, men redigeringer vil ikke være tilgjengelig for anonyme brukere. Alle bidrag skal gjøres av registrerte brukere. Det vil si at artiklene vil være signert av en eller flere forfattere. Forfatterne av bidragene vil være garantister for at det formidles seriøs kunnskap og må oppgi fullt navn og bakgrunn (hvilken kulturvernorganisasjon de tilhører eller representerer). Registrerte brukere skal ikke kunne låse sider på generell basis. For å beskytte spesifikke forskningsdata vil administratorer kunne låse artikler av forskningsmessig art.

Suksessfaktorer

Det er viktig at fagwikien er tuftet på en «kjernegruppe» av brukere. Bidragsyterne til en kulturminnewiki vil både være kulturminneforvaltere i det offentlige (inkludert arkiv, museum og bibliotek-sektoren) og de frivillige kulturvernorganisjonene. Mange i det frivillige kulturminnevernet er idag tilknyttet paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund. Det vil være overordentlig viktig å få kjernegruppen på banen svært tidlig slik at de får et «eierskap» til prosjektet.

Det vil på et senere tidspunkt være viktig å arrangere kurs for brukere. I Hordaland kan dette organiseres i samarbeid med Museumssenteret i Hordaland. For å øke tilgjengeligheten er det et ønske at bidrag kan sendes inn elektronisk som ren tekst og deretter kodes og publiseres av administratorene.

For å stimulere til bidrag i wikien er det et ønske at Hordaland fylkeskommune også skal gi økonomiske midler til kulturminnearbeid til lag og organisasjoner som er de flittigste bidragsyterne til wikien.

Språk

Bidrag i wikien kan skrives på den målformen som bidragsyteren ønsker. Da det er vanskelig å ha kategorier på flere målformer i samme wiki, vil kulturminnewikien bruke den mest anvendte målformen (bokmål) på kategorinavn, etc.

Server

Det er ønskelig at det opprettes en server hvor den nye wikien og samarbeidene wikier kan lokaliseres, og at den tekniske ekspertisen som trengs har full tilgang til denne serveren. Den nye wikien bør ikke opprettes før dette er på plass.

Tekniske løsning

En initiell server bør bygges opp etter moderne COTS-løsninger (kommersiell hyllevare) som åpner for aggresiv skalering. Et forslag er å kjøre databaseserver og webserver på to maskiner for å gi databasene noe mer beskyttelse. På webserveren kjører memcache for å få kortere svartider på typiske operasjoner. Foran webserveren er det en squid-server (HTTP proxyserver). Et neste trinn er da å øke med en squid til, deretter med en webserver til og så flere squid inntil det er en 1–2–5 -konfigurasjon. Deretter må en vurdere hvor lastproblemer oppstår. En 1–1–2 -konfigurasjon vil i denne sammenhengen sannsynligvis vare i svært lang tid.

E-postlister

Det bør installeres programvare som gjør det mulig å lage e-postlister. Det kan være en generell der alle interesserte kan ha adgang og en for administratorer som er lukket. For å knytte bidragsytere til wikien og bygge opp det sosiale nettsamfunnet vil dette være gunstig. Det er også viktig at brukere som har administratorstatus alltid vet hva som foregår, hvilke diskusjoner som er aktuelle og ikke minst hvilke avgjørelser som blir tatt på et hvert tidspunkt. For programvare se: http://www.list.org/.

Referanser