Farmasihistorie:Opphavsrett

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig. Ønske er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig. Nettstedet er ikke et allmennopplysende leksikon. Jamfør Åndsverksloven §23

Opphavsrett på Farmasihistorie.com

Opphavsretten verner verkets utforming. Opphavsretten verner ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det er måten ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats, som vernes, ikke ideene, kunnskapen eller metodene i seg selv. [1]

Dette innebærer at kunnskapen som finnes på Farmasihistorie.com kan brukes som kilde til andre artikler under andre lisenser, men artiklene kan ikke gjenbrukes i sin helhet under andre lisenser. Brukes artikler som kilder skal kunsthistorie.com krediteres slik som beskrevet i denne artikkelen.

Legg merke til at alle bidrag til Farmasihistorie er å betrakte som utgitt under Creativ Commons by-nc-sa lisens. Teksten din kan også bli redigert av andre.

Som bidragsyter på Farmasihistorie gir du samtidig ditt samtykke til at ditt materiale utgis under Creativ Commons by-nc-sa lisens fordi.

 • du har opphavsretten til materialet, f.eks. fordi du selv har produsert det,
 • eller at det allerede utgitt under Creativ Commons by-nc-sa.

I det første tilfellet bevarer du din opphavsrett til den teksten du har skrevet eller de bildene du har tatt. Du kan senere gjenutgi eller omlisensiere ditt materiale i hvilken som helst form du ønsker.

Men du kan aldri tilbakekalle Creativ Commons by-nc-sa-lisensen for den versjonen du har plassert her; dét materialet vil forbli under Creativ Commons by-nc-sa for alltid.


Bruk av annet materiale

Alt annet tekstmateriale må bare brukes som kilder til artiklene og disse må oppgis, enten som litteratur eller under eksterne lenker.

I unntakstilfeller kan tekst brukes med en tydelig angivelse av en fravikende lisens i form av mal eller tekst underst på siden, men utstrakt bruk av dette er ikke ønskelig.

Teksten bør også gies et perspektiv som passer inn i Kunsthistorie.com.

Farmasihistorie.com har fagansvarlige som faglig kvalitetsikrer bidragene til fagwikien, men når det gjelder opphavsrett er hver enkelt bidragsyter ansvarlig for sine bidrag da vi ikke har et redaktøransvar.

Kreditering

Farmasihistorie. com kan karakteriseres som et fellesverk (samarbeidsverk) og det vil si at flere bidrar, og at bidragene er slik at den enkeltes bidrag ikke kan skilles ut som eget verk. At man kan identifisere hva den enkelte har gjort, har ikke betydning så lenge man ikke kan skille dette ut som et eget verk. Opphavsmennene har da opphavsrett i fellesskap.

Sitat § 6. Er det to eller flere opphavsmenn til et åndsverk uten at de enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap. Sitat
Åndsverksloven §6 første ledd

Lisensen forutsetter at en skal navngi eller kreditere opphavspersonen og/eller lisensgiveren.

Det er spesielt i tekster i fagwikien det kan være vanskelig å identifisere hver bit den enkelte opphavsmannen har skrevet og hver rettelse som er gjort. En oversikt over de forskjellige opphavsmenn finnes i artikkelens historikk. Historikken finnes i en fane øverst på hver side og ved å trykke på denne vil en få en oversikt over alle opphavsmenn til artikkelen og hva de har bidradd med. I historikken er der lenker til brukernes egne sider, og om en bruker ønsker det er det mulig å skrive hvem en er og andre opplysninger på denne siden. Å skille ut disse bidragene som særskilte verk vil være vanskelig, og dette får betydning for kreditering som da blir en felles kreditering av kunsthistorie.com.

Tekster:

 • Farmasihistorie.com skal krediteres der en har brukt fagwikien som kilde, og ved gjenbruk skal det brukes samme lisens: Creativ Commons by-nc-sa. På nettsider der materiale fra fagwikien er brukt som kilde eller gjenbrukt skal det lenkes til originalartikkelen på kunsthistorie.com.
 • Farmasihistorie.com har også en artikkelsamling og en presentasjonsamling med identifiserte opphavsmenn og i disse tilfellene skal opphavsmannen og farmasihistorie.com krediteres. Det er ikke ønskelig at dette materiale gjenbrukes i sin helhet.

Bilder:

 • Ved bruk av bilder fra farmasihistorie.com skal fotografen og farmasihistorie.com krediteres, og bildet skal ha samme lisens som på farmasihistorie.com. Brukes bildet på nettsider skal det lenkes til billedsiden på farmasihistorie.com.
 • Bilder med kopirett kan ikke gjenbrukes på en slik måte at de kommer i konflikt med åndsverksloven.
 • Farmasihistorie har en del bilder hentet fra andre nettsteder og det skal da i tillegg lenkes til disse nettstedene og de skal ha samme lisens.

Lisenser og bruk av materiale

Farmasihistorie.com kan brukes som kilde med kreditering som beskrevet i åndsverksloven.

For å gjøre det lettere å vite hva vi tillater av annet bruk har vi i tillegg brukt en creativ commons lisens som er verkets hovedlisens.

Når du vil bruke stoff fra Farmasihistorie du følge dette:

Du har lov til:

 • å dele - å kopiere, distribuere og spre verket
 • å remikse - å bearbeide verket

På følgende vilkår:

 • Navngivelse. Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). Se kreditering ovenfor for en nærmere beskrivelse.
 • Ikkekommersiell. Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
 • Del på samme vilkår. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.

Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.

Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.

Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven påvirkes på ingen måte av ovennevnte.

Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen).

Bilder

Bilder skal ha en lisens og opplysninger om hvem som har tatt det eller hvor det er hentet fra.

Bilder skal gjenbrukes med den samme lisensen de er påført.

Bilder som har kopirett kan ikke gjenbrukes i strid med Åndsverksloven §23

Lisenser

 • {{Cc-by-nc-sa-3.0}} lisensen som brukes på farmasihistorie.com
 • {{PD}} brukes på materiale som er fritt ut fra åndsverksloven
 • {{Kopirett}} brukes på materiale som er vernet etter åndsverksloven

Andre lisenser

 • {{Wikipedia}} brukes på tekst og bilder kopiert fra wikipedia som også har en GFDL lisens
 • {{Cc-by-sa-3.0}} brukes på tekst og bilder som er hentet fra andre nettsteder som har denne lisensen
 • {{Flickr}} brukes på materiale hentet fra Flickr

Fotografier, tegninger og malerier som er fritt ut fra åndsverksloven

For norske bilder som oppnår verkshøyde :

 • Blir frigitt 70 år etter opphavsmannens dødsår
 • Eller 70 år etter publikasjon dersom opphavsmannen ikke er navngitt

For norske bilder som ikke oppnår verkshøyde:

 • Blir frigitt dersom det er minst 50 år siden det året bildet ble laget, OG
 • dersom det er minst 15 år siden opphavsmannens dødsår

Litteratur

 • Bing, Jon: Ansvar for ytringer på nett, Oslo 2008 ISBN 978-82-15-01279-7
 • Graasvold, Hans Marius, Djønne, Eirik og Bing, Jon; Norsk skribentrett, Oslo 2006 ISBN 82-15-00808-9

Eksterne lenker