Brukerdiskusjon:Nina/ad-årsmøte

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Innspill fra andre

§ 4 Årsmøtet

a) Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. Styret avgjør tid og møteform og eventuelt sted.

b) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:

  1. Årsmelding og regnskap revidert av revisor
  2. Budsjett og kontingent
  3. Innkomne saker
  4. Valg som beskrevet i § 6.

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to – 2 – måneder i forveien. Innkomne saker må være styret i hende minst to – 2 – uker før årsmøtet. Senest én – 1 – uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

d) Valgkomiteen (jf. § 7) er ansvarlig for gjennomføringen av valget.

e) Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett.

f) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har alle stemmeberettigede medlemmer. Forslaget må ha støtte fra fem – 5 – stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

g) Dersom minst tyve – 20 – medlemmer eller styret krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

§ 5 Styret

a) Wikimedia Norges styre består av fem – 5 – medlemmer. I tillegg velges inntil tre – 2 – varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett–fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv. Leder hefter for Wikimedia Norge utad.

c) Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.

d) Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. Styret fordeler anvisnings- og disposisjonsrett.

e) Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre kommunikasjonsmidler.

f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

== § 6 Valg ==

a) Årsmøtet velger styre etter § 5a og valgkomité etter § 7b, og en uavhengig og nøytral profesjonell revisor utenfra Wikimedia Norge. b) Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas.== § 7 Valgkomite ==

a) Valgkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge.

b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. ].

c) Kontrollkomite oppnevnes ad hoc av årsmøtet kun i ekstraordinære tilfeller etter krav fra medlemmer det, og skal som sådan kontrollere styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

§ 8 Vedtektsendringer

a) Vedtektsendringer kan foreslås på Wikimedia Norges sider av medlemmene. Et forslag som oppnår støtte fra minst ti – 10 – andre medlemmer kan legges frem for avstemning etter reglene for innkomne forslag til årsmøtet. Styret kan foreslå vedtektsendringer.

b) En vedtektsendring krever støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 9 Oppløsning

a) Dersom medlemmene i avstemning bestemmer seg for å oppløse foreningen skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation. Slik avstemning skal kunngjøres med to måneders varsel og krever støtte fra 3/4 av de avgitte stemmene.

b) For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst seks – 6 – måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks – 6 – måneder etter utestående krav er oppgjort.

Frode


Mediakontakt

I løpet av dette året har mediedekningen av wikipedia vært sterkt økende. Selv om en del av spørsmålene fra journalister også går til pressekontaktene på de ulike prosjektene, er det mange som kontakter styret for wmno. Ettersom nåværende styre har hatt jobben med å fronte media både da SNL ble gratis (selv om det skjedde før nåværende styre ble valgt) og da det meldte nedlegging, har det vært mange henvendelser fra media, og både leder og nestleder har vært med i kulturprogrammer i radio. I forbindelse med Wikipedia Academy var Jimbo Wales på riksdekkende TV. I løpet av året har det vært en rekke kontakter med journalister, noen ganger har det blitt oppslag, andre ganger har det gitt journalistene større forståelse for hvordan wikipedia fungerer. I tillegg brukes stoff fra wikipedia i sterkt økende grad. Det gjelder også vårt billedarkiv hos Commons.